TOBA XANH 5L (NND-TD412.1)

Liên hệ

Mô tả

Thành phần: Trong 1.000ml
Chất hữu cơ: .....................................................23 %(m/v)
Axit Humic (% khối lượng axit humic): ..............20 %(m/v)
Axit Fulvic (% khối lượng axit fulvic):.................2 %(m/v)
Kali hữu hiệu (K2Ohh ):.....................................7,2 %(m/v)
Tỷ trọng:.............................................................1,22
pHH2O :.............................................................7  
Phụ gia vừa đủ:..................................................100 % 
 
 

Bình luận

Sản phẩm khác